Camilla Wedenstam läser sista året på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Idag rapporterar hon från sin praktik på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, där hon praktiserar som programassistent under vårterminen. MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Mänskliga rättigheter som en exportvara – inte en inre angelägenhet?

I regeringsförklaringar efter varandra deklareras mänskliga rättigheter som en viktig hörnsten i Sveriges utrikespolitiska agenda – den ska integreras och förankras i vårt utrikespolitiska arbete. Sverige har en tendens att vara duktiga på att prata om förverkligandet av mänskliga rättigheter som en viktig utrikespolitisk angelägenhet, men är delvis kraftlös när det kommer till att integrera dessa frågor som prioriterade inrikesfrågor. Mänskliga rättigheter är inte bara en utrikespolitisk verklighet, det är i allra högsta grad även en inrikespolitisk verklighet.

Att vi lever i en demokrati är inte en naturkraft eller någonting konstant. Det är någonting som vi har hittat på och någonting som vi måste arbeta för att upprätthålla, utveckla, kritisera och förfina (om vi vill ha demokrati det vill säga). En del i detta arbete innebär att bevaka och kritisera människorättsläget i Sverige. Vi kan inte nöja oss med att vi har det förhållandevis bra i Sverige på en generell nivå i jämförelse med andra länder- för vad säger det oss Egentligen?

11154625_10206313859395713_3550039967436430127_o

I min praktiktjänstgöring ser jag stundtals en avsaknad av ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt inom statsförvaltningen som tillåter oss att förankra policys och arbetsmetoder i ett system av mänskliga rättigheter och korresponderade skyldigheter. Jag ser stundtals en avsaknad av ett system som stärker individens, rättighetsbärarens, kapacitet att göra anspråk på sina juridiska mänskliga rättigheter och en avsaknad av ett system som ställer krav på offentliga myndigheter att uppfylla diverse rättigheter.

Jag ser ett civilsamhälle som axlar en oproportionerligt stor ansvarsroll i uppfyllandet och förverkligandet av mänskliga rättigheter, framförallt i förhållande till civilsamhällets ekonomiska kapacitet. I många viktiga rättighetsfrågor saknar vi en statsapparat som tar ansvar.

På MR-dagarna lyfter vi inte bara mänskliga rättigheter som en utrikespolitisk fråga,vi blickar även inåt. Årligen genomsyras MR-dagarna av ett övergripande tema som i år är “Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde lokalt och globalt”.  Under huvudtemat kommer vi, bland mycket annat, att undersöka frågor som berör vilken betydelse civilsamhället, det offentliga och näringslivet har för att motverka rasism och stärka rättighetsarbetet; Vilken roll spelar rekrytering? Vilken roll har skolan i att sprida kunskap om och motverka diskriminering? Hur påverkas de mänskliga rättigheterna i ett samhälle där rasistiska krafter tillåts rymmas inom det demokratiska systemet? Och på vilket sätt bidrar medier till att skapa stereotypa och fördomsfulla beskrivningar av olika grupper och hur påverkar lagstiftarna synen på vissa grupper, genom exempelvis antiterrorlagstiftning?

Under ett av våra fyra underteman, ”Ny agenda för global utveckling”, kommer vi att lägga vikt vid länken mellan utveckling, fred och mänskliga rättigheter som en förutsättning för en hållbar utvecklingsagenda. Vi frågar oss bland annat hur klimatförändringarna påverkar mänskliga rättigheter och vad de nya hållbarhetsmålen kommer att innebära i praktiken för ett rättighetsarbete och den globala utvecklingen?

För att få till globala och lokala förändringar tror jag att det krävs att vi går samman och inte bara enas i en tro att förändring är möjlig- utan också sätter förändring i praktisk rullning. Det är bland annat därför forum som Mänskliga Rättighetsdagarna (som också är det största MR-forumet i sitt slag i Europa) är så viktiga. Forumet är viktigt för att den lyfter mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen, undersöker myndigheters ansvar, fungerar som ett forum för dialogskapande, samarbeten och viktiga kunskapsutbyten- den lägger en grund för kritik, utveckling, förfinande och slutligen förändring. Jag hoppas att vi ses på MR-dagarna den 9-10 november på Svenska Mässan i Göteborg där vi tillsammans kan sätta en boll i rullning!

För ett tag sen skrev Camillas praktikantkollega Sandra Jakobssson ett inlägg om sin praktik. Läs det här!

 

 

 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com