3_vidkraftsnurror_mot_m-rk_himmel

Källa: Energimyndigheten

Vi lever våra liv i kommunerna, i Sverige närmare bestämt i någon utav alla 290 kommuner. Precis som på regional, nationell och internationell nivå så spelar tjänstemännen (det är dags för ett könsneutralt ord) en stor roll. De arbetar på uppdrag av politikerna och tar fram underlag för beslut och agerande, och sen är det de som implementerar det hela. Det är korridorer fyllda med varierad och djupgående kompetens. Dagens skribent heter Maria Cassel och hon arbetar som miljöstrateg i en kommun. Hennes inlägg är ett viktigt inlägg, och hennes arbete handlar lika mycket om statens legitimitet som om hållbar utveckling.  

Styrkan hos miljövetare är bredden. Vi är specialister på att vara generalister. Miljövetare är ganska ensamma om att ha helhetsbilden och det är något vi ska vara stolta över. Grundutbildningen, en naturvetenskaplig kandidat i miljövetenskap vid Lunds universitet, gav en bred bas att stå på. Masterutbildningen vid det internationella miljöinstitutet i Lund gav sedan verktygen för att jobba strategiskt.

Idag arbetar jag som miljöstrateg i en kommun i Stockholms län. Till mina arbetsuppgifter hör att handlägga inkomna ärenden och på en liten kommun kan det verkligen beröra allt mellan himmel och jord. Ingen dag blir den andra lik och det är det som gör arbetet så tillfredsställande. En del mindre ärenden kan hanteras direkt av mig, exempelvis att besvara enklare inkomna frågor och enkäter. Resterande frågor bereder jag till politiken som sedan ska fatta beslut, till exempel remisser från andra myndigheter. Jag fungerar även som stöd till andra enheter inom kommunen i områden som berör miljö och naturvård, till exempel inom översiktsplanering och planering av ny bebyggelse. På uppdrag av politiken driver jag också projekt, till exempel energieffektivisering och energi- och klimatrådgivning.

Men min allra viktigaste uppgift som miljöstrateg anser jag är integrationen av hållbarhetsfrågor i ordinarie verksamhet. Det betyder att det inte är enskilda miljöprojekt som är av största vikt, utan att kommunen som verksamhet börjar göra saker på ett lite bättre sätt. Ett sätt som är i linje med utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det handlar om att på sikt säkra den framtida miljön i kommunen genom att främja en långsiktig hållbar markanvändning och begränsa utsläpp av skadliga ämnen. Det handlar även om att sänka kostnaderna över en längre tidsperiod genom att prioritera den långsiktiga kostnadseffektiviteten framför en kortsiktig budgetram.

Att integrera hållbarhetsfrågor i ordinarie verksamhet är förändringar som enligt mig kan få ta lång tid. Utgångspunkten är rådande förutsättningar och tillgång till resurser. Genom att integrera miljöarbetet i ordinarie verksamhet kan resurser istället på sikt allokeras till rätt plats och verksamhet. Om ett miljöledningssystem inte är aktuellt finns andra tillvägagångssätt att integrera miljöarbetet i verksamheter, till exempel genom ett miljö- eller hållbarhetsprogram. I ett sådant program kan långsiktiga målsättningar och ett ramverk för hur kommunens verksamheter ska förhålla sig till varandra formuleras och byggas upp. Det gäller att skapa en långsiktig struktur och förhållningssätt till varandra så att alla vet var vi ska och drar åt samma håll – politik, kommuninvånare, förvaltningar och enskilda tjänstemän. Kortsiktigare mål formuleras sedan av respektive verksamhet.

Det är den stora uppgiften som ligger framför mig just nu, vid sidan av energiprojekt, naturvårdsfrågor och handläggning, att bygga upp en hållbarhets- eller miljöprogram till politiken att ta ställning till. För det är i slutändan politiken som avgör hur arbetet ska bedrivas.

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com