Louise Follin, 24, läser sitt första år på masterutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm. Parallellt med sina studier gör hon en deltidspraktik hos Leksell Social Ventures, ett icke-vinstdrivande investeringsbolag för samhällsentreprenörskap och social innovation. Nedan berättar hon om hur hon kom att upptäcka sektorn för socialt entreprenörskap och varför hon tror att hållbart företagande finns där man förenar affärstänk med samhällsnytta. 
 

Min resa mot sektorn för social entreprenörskap började egentligen redan för två år sedan, när jag var i slutet av min kandidatutbildning på Handelshögskolan i Stockholm. Jag har alltid brunnit för affärsutveckling och entreprenörskap, men också haft stort intresse för samhällsfrågor och hållbarhet, och började inse att det senare hade kommit i skymundan under min utbildning. Jag började ifrågasätta om jag hade valt rätt riktning i livet. Fanns där verkligen någon plats för mitt samhällsengagemang? Kunde företagande vara mer än kortsiktigt och vinstorienterat?

En fem månaders praktik inom bistånd- och utvecklingsarbete i Uganda gav mig nya perspektiv. Jag jobbade bland annat med kooperativa banker som genom mikrolån gav bönder förutsättningarna att investera i sitt jordbruk och lyfta sig själva ur fattigdom. Genom mikrofinans introducerades jag till begreppet social business, en typ av företagande vars affärsidé går ut på att främst generera socialt värde och där vinsten ses som ett medel att förverkliga samhällsnytta, inte målet i sig. Plötsligt föll alla pusselbitar föll på plats.

Under min praktik i den ideella sektorn hade jag sett hur människors innovation och drivkraft begränsades av att de hela tiden behövde söka kortsiktiga finansieringslösningar i form av bidrag. Genom att förena företagandet och det ideella, kunde man alltså få en organisationsform som var betydligt mer långsiktig än båda dem två var för sig. Och i med detta förutsättningar för att verkligen kunna bidra till samhället.

_MG_96763

Det intresse som väcktes för socialt företagande ledde till en deltidspraktik på Leksell Social Ventures väl hemma i Sverige. Jag fattade genast tycke för LSV då man delade samma tro på möjligheten att driva förändring genom entreprenörskap i gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv. Det här med socialt riskkapital var helt nytt för mig. Ironiskt nog hade jag under min tid på Handels varit aktivt ointresserad av allt som hade med finans att göra. Vad jag tidigare sett som synonymt med kortsiktigt ägande blev dock plötsligt ett medel för att förlösa samhällsutveckling. Precis som vanliga entreprenörer är ju aktörer i den sociala sektorn i behov av finansiering för att kunna utveckla sina verksamheter. För en social investerare är dock den samhälleliga vinsten prioritet, och alla eventuella vinster återinvesteras i nya projekt.

Verksamheten var bara några månader gammal när jag kom in, och det har varit otroligt lärorikt att vara med och bygga upp en organisation från scratch – kanske extra spännande i och med det ännu inte finns några andra socialt orienterade investeringsbolag i Sverige. Egentligen befinner sig hela den svenska sektorn för socialt entreprenörskap fortfarande i ett utvecklingsstadium, vilket medför att det arbete vi gör på sätt och vis bidrar till att forma samhällsutvecklingen i en ny riktning.

Under min tid på LSV har jag främst jobbat nära samhällsentreprenörerna för att förstå deras idéer, marknader och utmaningar bättre. Det har varit otroligt inspirerande att ta del av alla initiativ och se vilka möjligheter till samhällsförändring det finns så fort man börjar tänka utanför invanda strukturer! Men det är just sådana strukturer som också kan försvåra för sociala entreprenörers tillväxt. Jag träffade exempelvis en entreprenör som framgångsrikt hade utvecklat en innovativ metod för bättre vård av psykisk ohälsa, men hade svårt att få gehör för sin idé från offentlig sektor eftersom det inte passade inom ramen för någon offentlig upphandling. Vi diskuterade ifall möjligheten att låta privat kapital finansiera ett lyckat pilotprojekt skulle kunna övertyga landstingen att ta in metoden, och på så sätt bidra till social innovation inom offentlig sektor?

Jag tror att möjligheterna för socialt entreprenörskap är många, men för att de ska bli verklighet krävs en vilja från privat, ideell och offentlig sektor att jobba tillsammans. Lyckas vi nå dit finns det all potential att finna hållbara och långsiktiga lösningar på de samhällsproblem vi ser idag.

Leksell Social Ventures söker nya deltidspraktikanter till hösten. Läs mer och ansök på: http://bit.ly/1ccTIb1

 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com