Som miljö- och hållbarhetsintresserad finns det många möjligheter till anställning inom den statliga sektorn. Catarina Hedar har en bakgrund som civilingenjör i maskinteknik med inriktning på miljö- och energifrågor. Idag arbetar Catarina som tf enhetschef på internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten, där hon bland annat arbetar med blå tillväxt. Vad tror ni om att se naturen som resurs? 

 

Havs- och vattenmyndigheten är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Som miljömyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. Med en bättre och vassare teknik skapas möjligheter att åtgärda, och i bästa fall undvika, miljöproblem. En hållbar tillväxt är därför en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden.

Jag har en bakgrund som civilingenjör inom maskinteknik med energi- och miljöfokus från Chalmers Tekniska Högskola, och har arbetat brett. Jag arbetade i energibranschen i 14 år, samt några år på Sveriges Tekniska Attachéer i Los Angeles. Från energi gled jag över till miljöteknik, och arbetade på Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, på Näringsdepartement. Inom miljöteknik har jag nu fokuserat mig mot vattenfrågorna och idag arbetar jag som tf enhetschef på internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten. Jag har varit på HaV sedan januari 2012 , och under  dessa år har jag bland annat fått möjlighet att arbeta med nya koncept, bland annat miljöteknik och innovationer för blå tillväxt.

Hedar.blåtillväxt

Illustration: Anna-Karin Fridh, HaV

Blå tillväxt är en långsiktig strategi som ska stödja tillväxten i hela Europas havssektor.  Strategin är framtagen av EU-kommissionen.Blå tillväxt innebär i korthet att nyttja haven på rätt sätt. Det vill säga kombinera havsnära näringsliv med arbetet för havsmiljöfrågor. Fokus är på hur vi med hjälp av innovation, kan skapa en tillväxt och levande vatten och hav. Kombinationen politik och teknik passar mig som handen i handsken.

Det behöver alltså inte vara ett val mellan tillväxt och miljö utan det hänger ihop, havet ska vara en hållbar resurs. Inom strategin arbetar man med att kartlägga och hantera utmaningar inom ekonomi, miljö, arbetsmarknad som påverkar haven och lyfta fram synergier mellan olika sektorer. Det är alltifrån att odla musslor och alger, till turism eller sjöfart.

Vi på Havs- och vattenmyndigheten har en pådrivande och samlande roll inom utvecklingen av en blå tillväxt i Sverige i nära samarbete med Regeringskansliet, VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Strategin har öppnat upp för ett nytt sätt att se på havet som en resurs samtidigt som den lyfter upp det kritiska miljötillståndet i våra hav på den politiska agendan.

Det är roligt att känna att jag bidrar till att göra rätt för samhället, att kunna göra skillnad och utveckla miljöarbetet. Jag gillar den stora variationen i arbetet, allt kontaktskapande och engagemanget i det vi gör. Det finns mycket kunskap inom myndigheten och mötet mellan människor med unika egenskaper skapar många nya möjligheter.

 

Share.

About Author

Gästbloggaren

Under denna användare skriver ett antal intressanta personer gästinlägg. Här blandas personliga reflektioner med tips och råd. Känner du någon som du vill ska gästblogga, eller känner du själv att du är en lämplig kandidat? Kul! Skriv till viktor.stocke[at]sustainergies.com